Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza BovecArhiv novicSpin

Vulkan

O nas

2013-06-10 21.16.27

Gasilstvo na Bovškem ima zelo dolgo in bogato zgodovino .Na področju Bovškega  je bilo do konca 19. stoletja povzročenih kar nekaj požarov,ki so najverjetneje pospešili ustanavljanje gasilskih društev. Tako  je v naši gasilski zvezi Bovec,  kot uradno najstarejše prostovoljno gasilsko društvo Srpenica bilo ustanovljeno leta 1899, nekaj let pozneje leta 1903 Prostovoljno gasilsko društvo Bovec in leta 1912 pa še prostovoljno gasilsko društvo Log pod Mangartom. Z razvojem industrije pa sta na Bovškem takrat delovali še prostovoljni industrjiski  gasilski društvi in sicer PIGD Meblo Bovec in še zdaj delujoča enota TKK Srpenica.

Obdobje delovanja Gasilske zveze Bovec ima dva sklopa,najprej je bila GZ Bovec ustanovljena že leta 1955, vendar je delovala do leta 1961 do ukinitve Občine Bovec in zdaj z ustanovitvijo nove Občine Bovec . Kljub temu, da je bila Občina Bovec na novoustanovljena leta 1995 je od takrat pa do leta 2003 delovalo samo občinsko gasilsko poveljstvo,potem pa se je konec leta 2002 vse pripravilo za ponovno ustanovitev nove Gasilske zveze Bovec z letom  2003.

12. junija 1955 je bila sklicana ustanovna skupščina Občinske gasilske zveze Bovec, v okviru katere so delovala prostovoljna gasilska društva iz Srpenice,Bovca in Loga pod Mangartom ter trojke v Čezsoči in Soči. Ta organ je deloval do leta 1961 ko je prišlo do ukinitve občine Bovec in prehod v sklop Občine Tolmin. Na ustanovnem občnem zboru je Občinska gasilska zveza Bovec izvolila upravni odbor, ki je bil sestavljen iz šestih članov,nadzorni odbor pa so sestavljali trije člani iz vsakega društva po eden:

Danilo Šuligoj   – predsednik

Ignac Lapanja – tajnik

Vojko Ostan – pomočnik tajnika

Anton Horvat ml. – poveljnik

Alojz Muznik – blagajnik

Nino Matečič- član

V nadzornem odboru so bili Anton Braz iz Srpenice,Andrej Stergulc iz Bovca in Anton Mlekuž iz Loga pod Mangartom. V letu 1955 je Občina Bovec predvidevala 100.000 din za potrebe delovanja vseh treh društev,za vzdrževanje opreme in nabavo manjše gasilske opreme. Društveno delovanje v zvezi je počasi napredovalo. V poročilu predsednika upravnega odbora Danila Šuligoja 2 marca 1959, je zapisano, da je glavna ovira za razmah gasilstva v društvih in v zvezi starostni sestav članstva. No na žalost, pa je takratna Gasilska zveza Bovec leta 1961 nehala delovati, zaradi ukinitve Občine Bovec. Društva so prešla pod skupno gasilsko zvezo Tolmin. Od leta 1995, ko je bilo ponovno ustanovljena Občina Bovec,nismo pa še imeli lastne gasilske zveze, pa je do leta 2003 takratno občinsko gasilsko poveljstvo vodil Anton Bozja.

Nov mejnik delovanja Gasilske zveze Bovec, pa se pričenja konec leta 2002, ko iniciativni odbor pripravi vse potrebno za ponovno ustanovitev nove gasilske zveze Bovec. Tako leta 2003 na prvi skupščini izvolijo novo vodstvo Gasilske zveze Bovec za mandat 2003-2008. Predsednik postane Edi Melinc iz PGD Srpenica,poveljnik Miro Bozja iz PGD Bovec in tajnik Silvester Čufer iz PGD Bovec. Izvoli se tudi nadzorni odbor ,arbitražno komisijo in 9 članski UO GZ Bovec. Na prvi seji UO GZ Bovec potrdijo tudi komisije GZ Bovec in poveljstvo GZ Bovec. Skupščina potrdi tudi delegata plenuma Edija Melinc in delegata kongresa Mira Bozja. Vodstvo GZ si zada tudi ambiciozne naloge, katere prične tudi aktivno izvajati. Pripravi se na novo kategorizacijo PGD v zvezi, plan nabave zaščitne opreme,vozil in drugih sredstev za naslednja dva mandata. Poveljstvo GZ Bovec, prične z načrtnim usposabljanjem članstva tako na nivoju zveze kot tudi nivoju GZS,izvajajo se skupne praktične gasilske vaje. Z lokalno skupnostjo se vzpostavi zelo korektno in za gasilce pomembno sodelovanje. Občina Bovec  z županom na čelu prične sistematsko z nabavo gasilskih vozil po kategorizaciji PGD v GZ Bovec. Starejša odslužena vozila zamenjajo nova. V vseh PGD se pripravijo na novo narejeni operativni  gasilski načrti kot tudi na nivoju same zveze. Prvi mandat vodstva GZ Bovec je uspešen. Prihaja drugi mandat 2008-2013. Na skupščini zopet izvolijo staro- novo vodstvo zamenja se samo tajnik GZ. Tako zopet predsednik postane Edi Melinc,poveljnik Miro Bozja za tajnika izvolijo Martino Mrakič iz PGD Bovec. Tudi UO GZ ostane v skoraj isti zasedbi saj tudi na nivojih PGD-jev ostanejo na mestih predsednika in poveljnika isti ljudje. Volja in odgovornost do ljudi ostane in nadaljujejo se novi projekti in dokončanje starih nalog. Tudi v tem mandatu vodstvo zveze deluje z vso vnemo in odgovornostjo, h koncu gredo še zadnji projekti nabave gasilskih vozil po planu, kakor so si ga zadali na UO GZ Bovec. Na koncu drugega mandata  na skupščini GZ Bovec predsednik in poveljnik podata svoja poročila v katerih je razvidno, da se je gasilstvo na Bovškem odkar je bila ustanovljena GZ Bovec,razvilo v tolikšni meri, da lahko pravimo, da so gasilci zelo dobro opremljeni in usposobljeni za najrazličnejšo pomoč ljudem, ko jo ti potrebujejo. V letu 2013 je pred GZ Bovec tretji mandat 2013-2018. Zopet se izvedejo volitve. Dosedanji predsednik GZ prepušča mesto novemu predsedniku Borisu Zorko iz PGD Bovec, novi poveljnik zopet postane stari poveljnik Miro Bozja iz PGD Bovec, mesto tajnika pa prevzame Edi Melinc iz PGD Srpenica, ki opravlja tudi funkcijo poveljnika CZ Občine Bovec. Novo vodstvo predstavi skupščini plan dela in nalog, katere bodo opravili v nadaljevanju novega mandata. Izvoli se tudi nov UO GZ,nadzorni odbor,arbitražna komisija ter ostale komisije zveze in poveljstva GZ Bovec.

 

Prvi poveljnik Franc Fon ml. iz Bovca

Prvi poveljnik
Franc Fon ml. iz Bovca

Prvi predsednik GZ Bovec v letih 1955-1960

Prvi predsednik GZ Bovec
Danilo Šuligoj

Poveljnik OGP Bovec v letih 1995-2003 Anton Bozja

Poveljnik OGP Bovec
v letih 1995-2003
Anton Bozja

Predsednik GZ Bovec v letih 2003-2013

Predsednik GZ Bovec
v letih 2003-2013 Edi Melinc

 

 

Poveljnik GZ Bovec v letih 2003-2013

Poveljnik GZ Bovec
 2003-2013 , 2013-2018 Miro Bozja

 

 

 

Predsednik GZ 2013- 2018, 2018-

Boris Zorko

 

Poveljnik GZ 2018- 2023, 2023-

Uroš Kemper

Častni poveljnik GZ

Miro Bozja

 

 

 

 

 

 

Predsednik GZ Bovec

Adem Omerovič  2023-

 

 

 

 

 

 

Častni predsednik GZ Bovec

Edi Melinc