Občina Bovec GZ Bovec Gamsi

Gasilska zveza Bovec

Volilna skupščina GZ Bovec

[ 15. 04. 2018 ]

V soboto 14. aprila 2018 je v kulturnem domu v Logu pod Mangartom, potekala  skupščina Gasilske zveze Bovec, ki je bila letos hkrati tudi volilna. Počaščeni smo bili, da so se skupščine udeležili poveljnik gasilcev severnoprimorske regije in član poveljstva GZS tov. Stanko Močnik, župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž,poslanec DZ RS g. Danijel  Krivec ,poveljnik OŠCZ  Bovec g. Edi Melinc, predstavnik Policije ter številni gostje iz sosednjih  gasilskih zvez in društev s katerimi GZ Bovec sodeluje. Na skupščini  so prisostvovali  tudi delegati  gasilskih društev članic naše zveze, ki so imeli glasovalno pravico pri predlaganih sklepih skupščine. Dobrodošlico gostom je izrekel predsednik Gasilske zveze Bovec  tov. Boris Zorko, še preden se je skupščina pričela, pa so se v minuti molka spomnili vseh preminulih gasilec v preteklem letu. Po izvolitvi delovnega predsedstva in ostalih komisij je vodenje skupščine prevzel  tov. Igor Černuta  predsednik PGD Log pod Mangartom. Sledil je sprejem poslovnika skupščine in predstavitev  poročil  predsednika, poveljnika, NO ter blagajniško poročilo. Tov. Boris Zorko predsednik GZ Bovec je predstavil bistvene naloge, ki so jih gasilci opravili v preteklem letu, s ciljem, da ohranijo oziroma povečajo požarno varnost občanom, hkrati pa izboljšajo operativno sposobnost gasilskih društev in enot na terenu . Poročilo je po sklopih zajemalo najpomembnejše naloge, ki so jih opravili v preteklem letu. Vsem se je tudi lepo zahvalil. Temu je sledilo poročilo poveljnika GZ Bovec  tov. Mira Bozja, ki je navzočim postregel s številom intervencij, teh je bilo v preteklem letu kar  104, vaj, tekmovanj, delovnih akcij in ostalih aktivnosti. Pri tem je velik poudarek namenil usposabljanju gasilcev, ki jih na področju gasilstva ni malo, saj je le izobražen in opremljen gasilec  primeren za ustrezno reševanje ter operativnim gasilcem, ki so zelo dobro in strokovno obvladali vse intervencije, kar pa je pri tem  bistveno pa je, da ni prišlo do nobenih poškodb gasilcev.  Med naštevanjem in opisom vseh intervencij so prisotni lahko razbrali, da se število intervencij povečuje, veča pa se tudi število tehničnih reševanj in reševanj ob naravnih in drugih nesrečah. Poročilo predsednika  NO GZ Bovec  tov. Leiler Romana je bilo kratko in jedrnato, saj je bilo slišati, da predsedstvo in poveljstvo zveze  deluje v skladu  s sprejetim statutom GZ Bovec.  Na osnovi  aktivnosti in poslovanja gasilske zveze Bovec  ugotovljene pri pregledu poslovanja in dokumentacije,nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo poslovanje GZ Bovec v letu 2017 v skladu s sprejetimi pravilniki in potrjenim programom dela. Tudi poročilo blagajnika oziroma tajnika GZ Bovec tov. Edija Melinc je bilo optimistično, saj je zveza poslovala brez rdečih številk. Po potrditvi vseh predstavljenih poročil s strani delegatov, so sledile volitve novih organov, saj je starim potekel mandat. Mesto predsednika GZ bo še naprej  zasedal  stari predsednik Boris Zorko, novi poveljnik pa je postal Uroš Kemper. Oba sta tudi predstavila nov upravni odbor in poveljstvo zveze.  Dosedanji  poveljnik Miro Bozja je sklenil svojo dolgoletno 15 letno gasilsko kariero poveljnika  in postal častni poveljnik  Gasilske zveze Bovec. Miro je s svojim delom veliko prispeval k uspešni vzpostavitvi, delovanju in vodenju gasilske zveze, zlasti na operativnem področju za kar so mu na skupščini podelili tudi zahvalno listino »častni poveljnik GZ Bovec« za uspešno operativno vodenje gasilske zveze Bovec. Še naprej pa bo vodil kot poveljnik posebno gasilsko enoto Gamsi. Z gasilskim odlikovanjem GZS plamenico 1.stopnje je bil odlikovan tudi tov. Robert Čopi član PGD Bovec.  Za dosedanje delo so se zahvalili s plaketo GZ Bovec tudi bivšim članom upravnega odbora in komisij ter drugim s katerimi je GZ Bovec sodelovala. Zbrane na dogodku so nagovorili tudi poveljnik gasilcev  SPR  tov.Stanko Močnik, predstavniki sosednjih gasilskih zvez, predstavnik policije,častni poveljnik bivše GZ Gornje Posočje tov. Viktor Kavčič, poslanec DZ RS g.Danijel Krivec in župan občine Bovec  g.Valter Mlekuž, ki se je ob tej priložnosti posebej zahvalil odhajajočemu poveljniku za odlično opravljeno delo in dobro sodelovanje v preteklem mandatu in hkrati ob izvolitvi iskreno čestital novemu vodstvu. Verjame, da bo sodelovanje dobro tudi v prihodnje. Je pa župan tudi tokrat izpostavil, da so prav gasilci tisti, ki so vedno tam, ko se jih potrebuje. Skupščina je bila sklenjena s potrditvijo načrtov zveze za prihodnje mandatno obdobje in v upanju, da bo  tako uspešno in aktivno kot prejšnje, oziroma še boljše.

M.B

foto: Romeo Černuta

 


Skupščina GZ Bovec

[ 08. 04. 2018 ]

Vabljeni na 16.redno skupščino GZ Bovec, ki bo v soboto dne 14.4.2018 ob 18.00 uri v kulturnem domu v Logu pod Mangartom. Vabilo se nahaja v priponki.

Vabilo GZ O.Z.2018!

 

 

 

 

UO GZ Bovec

Predsednik Boris Zorko


Seja predsedstva GZ Bovec

[ 05. 03. 2018 ]

V sredo, dne 7.3.2018 ob 18.00 uri bo v prostorih GZ Bovec potekala 15. redna seja predsedstva. Prosimo, da se člani predsedstva seje udeležite. Dnevni red je v priponki.

Predsednik GZ Bovec

Boris Zorko

vabilo: GZ-Pre.Vabilo 2018-15. seja


Občni zbor PGD Srpenica

[ 18. 02. 2018 ]

Člani Prostovoljnega gasilskega društva PGD Srpenica so imeli v soboto, 17.2.2018 svoj redni občni zbor. V prostorih gasilskega doma  Srpenica je uvodoma predsednik društva  Edi Melinc pozdravil vse prisotne goste,med njimi predsednika GZ Bovec Borisa Zorko,poveljnika GZ Bovec Mira Bozja, komandirja PP Bovec Damjana Žagar,predsednika KS Srpenica in KS Žaga Valterja Žagar in Tino Fratina,predstavnike sosednjih PGD Bovec, Log pod Mangart, Kobarid, Drežnica in Breginj ter podžupana Občine Bovec Davorja Gašperčič, kasneje pa predstavil opravljeno delo v lanskem letu. Dejal je, da je društvo opravilo vse zadane naloge v preteklem letu. Svoje delo pa so opravili tudi veterani,članice in gasilska mladina. »Najpomembnejše je, da v letu 2017 v vasi nismo imeli požara, prav tako pa nam ni bilo potrebno posredovati v sosednjih krajih, kjer na srečo prav tako ni bilo večjih nesreč, bilo je le nekaj manjših intervencij, a kljub temu so opravili razna usposabljanja,vaje, ter nudili redarstva na različnih prireditvah« pa je dejal  poveljnik PGD Srpenica Bogdan Kurczewski«. Članstvo je soglasno potrdilo vsa poročila. Na prebrana poročila sta se odzvala v svojih nagovorih tudi predsednik in poveljnik GZ Bovec, ter pohvalilo vodstvo in celotno članstvo za opravljeno delo, podžupan občine Bovec Davor Gašperčič  pa je izrazil dobro sodelovanje med društvi ter medsebojno pomoč  med vsemi društvi v GZ Bovec . Letošnjo leto je tudi volilno, zato so razrešili staro vodstvo in izvolili novo vodstvo društva. Dosedanje vodenje društva, ki sta ga opravila v tem mandatnem obdobju tako predsednik Edi Melinc in kot poveljnik Bogdan Kurczewski zelo dobro, sta predala vodenje mlajši generaciji gasilcev na Srpenici. Tako je bil potrjen nov upravni odbor društva na čelu s predsednikom Žanom Logar in poveljnikom Boštjanom Žagar. Oba sta predstavila tudi plan dela za naslednje mandatno obdobje. Podeljene so bile društvene plakete zaslužnim članom. GZ Bovec pa je podelila plakete veterana, priznanja za dolgoletno delo na operativnem področju ter za dolgoletno delo, ter občinska priznanja GZ Bovec. Za konec pa je sledil še svečani vstop novih mladih članov v PGD Srpenica in družabno srečanje.

V imenu GZ Bovec, se predsednik Boris Zorko  in poveljnik Miro Bozja ob zaključku mandata članoma PGD Srpenica tov. Ediju Melinc in tov. Bogdanu Kurczewski  iskreno  zahvaljujeta za dobro in vestno opravljeno delo in  sodelovanju pri opravljanju svojih nalog, tako v PGD Srpenica kot tudi v organih GZ Bovec.

 

M.Bozja

Foto: MB

 

 


Vaja reševanja iz kabinske žičnice Kanin

[ 05. 02. 2018 ]

V nedeljo dne, 4.2.2018 so se člani reševalnih služb na predlog družbe Sončni Kanin in OŠCZ Občine Bovec odzvali na enodnevno vajo reševanja iz žičniških naprav. Vabilu so se odzvali člani PGD Bovec, Log pod Mangartom in Srpenica, člani jamarske reševalne službe Tolmin, poveljnik GZ Bovec, poveljnik CZ Občine Bovec ter zaposleni  družbe Sončni Kanin. Po uvodnem pozdravnem nagovoru v. d. direktorja družbe g. Marijana Skorniška je sledila teoretična in praktična predstavitev Francija Hosner zaposlenega v družbi Sončni Kanin o  žičniških napravah, morebitne možnosti zaustavitve gondolske žičnice kot drugih naprav na Kaninu ter kakšni so pristopi k takemu reševanju. Sledila je demonstracija reševanja s strani upravljalca, nato pa so svoje taktike reševanja predstavili ali natančneje preizkusili tudi gasilci in jamarji vsak s svojo tehniko oziroma načinom reševanja. Vajo so si skrbno in z navdušenjem ogledali in se seznanili z možnimi načini reševanja tudi poveljnik OŠCZ Občine Bovec Edi Melinc, namestnik poveljnika OŠCZ in poveljnik GZ Bovec Miro Bozja ter poveljnik OŠCZ Občine Ajdovščina sicer tudi jamarski reševalec Igor Benko. Reševalne ekipe so pri svojem delu pokazale, da jim reševanje iz žičniških naprav ni tuje in stvar dobro obvladajo, v končni analizi pa so bili vsi mnenja, da je potrebno enote za reševanje iz žičniških naprav še popolniti z novimi ter nabaviti potrebno reševalno opremo, katero reševalci pri tovrstnem delu potrebujejo. Da je trenutna usposobljenost članov in vodstvenega kadra dobra, priča tudi lanskoletna akcija, katero so uspešno opravili.

M. Bozja

Foto: M. Bozja

 

 


Občni zbor PGD Bovec

V soboto, dne 3.2.2018 je PGD Bovec opravilo redni občni zbor društva, ki je potekal v prostorih PGD Bovec. Občnega zbora se je poleg domačih gasilcev in gasilk udeležilo veliko število gasilcev in gostov med njimi župan Občine Bovec g. Valter Mlekuž, poslanec DZRS g. Danijel Krivec, predsednik in poveljnik GZ Bovec tov. Boris Zorko in Miro Bozja, predsednik gasilcev SPR Sandi Grkovič, predstavnik policije Bovec ter predstavniki sosednjih PGD v naši občini, kot tudi predstavniki sosednjih in pobratenih PGD ter člani CZ iz Marcona in Čedada. Po uvodnem pozdravnem govoru predsednika društva tov. Matjaža Černuta je delavno predsedstvo zbora pričelo z delom. V poročilih predsednika in poveljnika društva ter drugih organov  je bilo predstavljeno delo preteklega leta na vseh področjih delovanja društva, iz katerih je bilo razvidno, da društvo dela dobro, kar je bilo pozneje potrjeno tudi s strani vseh, ki so sodelovali v razpravi. Poveljnik Davor Gašperčič je v svojem poročilu poročal o številu opravljenih vaj in usposabljanj članov ter opravljenih intervencijah v preteklem letu, ki jih ni bilo malo,  ter izpostavil lansko letno pridobitev društva novega vozila za tehnično reševanje, ki se je takoj po prevzemu zelo dobro izkazalo v mnogih intervencijah predvsem ob zadnjih decembrskih naravnih nevšečnostih ob neurju. Ker je letošnjo leto tudi za gasilce volilno je bilo potrebno razrešiti staro vodstvo in izvoliti novo vodstvo. V PGD Bovec so se odločili, da še naprej ostanejo člani UO PGD isti člani, na vodilnih mestih pa dosedanji predsednik in poveljnik društva Matjaž Černuta in Davor Gašperčič. Predsednik društva je tudi predstavil plan dela za letošnjo leto. Sledili so pozdravni nagovori gostov ter na koncu še podelitev priznanj in odlikovanj zaslužnim članom društva, katere sta podelila predsednik GZ Bovec Boris Zorko in poveljnik Miro Bozja, nato pa je sledilo druženje pozno v noč.

M. Bozja

foto: M. Komac

 

 


Občni zbor v PGD Log pod Mangartom

[ 29. 01. 2018 ]

Minuli vikend v soboto dne 27.1.2018 so se pričeli občni zbori prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze v občini Bovec. Kot že tradicionalno je prvi potekal v PGD Log pod Mangartom. Zbrane gasilke in gasilce sta na prvem letošnjem občnem zboru pozdravila tudi občinski svetnik in poslanec v DZ sicer častni član PGD Log pod Mangartom g. Danijel Krivec, podžupan občine Bovec Davor Gašperčič, predsednik in poveljnik GZ Bovec Boris Zorko in Miro Bozja ter poveljnik OŠCZ občine Bovec  g. Edi Melinc. Občnih zborov se navadno udeležijo tudi predstavniki ostalih gasilskih društev v občini ter sosednjih občin ter prijateljskih in pobratenih društev. Naj spomnimo, da je letos tudi volilno leto, kar pomeni, da organom društva iz zveze poteče mandat in bodo na občnih zborih potekale volitve za predsednika in poveljnika in drugih organov društev in gasilske zveze. Občnim zborom pa bo sledila še skupščina  gasilske zveze Bovec, ki bo letos  17. Marca 2018. Po uvodnem pozdravu predsednika društva Igorja Černuta in po izvolitvi delovnega predsedstva so sledila poročila o opravljenem delu v letu 2017. Kot je bilo iz poročil poveljnika in predsednika ter vseh ostalih organov so člani loškega društva svoje delo opravili po zadanem planu dela. Po ugotovitvah poveljnika društva Danijela Mrak večjih intervencij na svojem področju niso imeli,so pa opravljali razna druga dela, se usposabljali in imeli gasilske vaje. Soglasno so bila nato sprejeta  tudi vsa poročila. Po pozdravnih nagovorih gostov je sledila točka razrešitev starega vodstva in volitve novega vodstva društva. V društvu je prišlo ob volitvah do zamenjave poveljnika, saj je bivši poveljnik svoje mesto prepustil mlajšim in je bil na to mesto izvoljen Gregor Černuta, kateri bo funkcijo opravljal v manadatu 2018-2023. Dosedanji predsednik Igor Černuta pa ostaja še naprej na predsedniški funkciji. Po izvolitvi novega vodstva, je bil predstavljen še plan dela. Predsednik in poveljnik GZ Bovec Boris Zorko in Miro Bozja sta v nadaljevanju podelila najzaslužnejšim še gasilska priznanja in odlikovanja ter napredovanja.  Na občnem zboru sta članom čestitala za opravljeno delo in čestitala novoizvoljenemu vodstvu veliko uspehov pri nadaljnjem vodenju društva in z željo po nadaljnjem sodelovanju z GZ Bovec, kljub temu, da v prihodnje ne bosta več  vodila GZ Bovec. Poveljnik GZ  se po štirih mandatih poveljevanja umika s funkcije poveljnika GZ, prav tako po enem mandatu predsednika tudi Boris Zorko. Po uradnem delu zbora je sledilo še družabno srečanje s pogostitvijo.

M.Bozja

Foto: R. Černuta

 


Voščilo

[ 21. 12. 2017 ]


GZ Bovec prejela plaketo

[ 08. 12. 2017 ]

V petek dne, 1.decembra 2017 se je delegacija GZ Bovec v Kranjski Gori udeležila proslave in obeležitve 20.obletnice delovanja prijateljske GZ Kranjske Gore s katero GZ Bovec vzorno sodeluje vse od ustanovitve naše zveze. Ob tej priložnosti smo iz rok predsednika in poveljnika GZ Kranjske Gore prejeli plaketo v znak dobrega sodelovanja.Ob tej priložnosti se je za dobro medsebojno sodelovanje v kratkem nagovoru v imenu GZ Bovec zahvalil predsednik zveze Boris Zorko.

M. Bozja


Novost na GZ Bovec

[ 07. 12. 2017 ]

OBVESTILO!

Na zadnji seji predsedstva in poveljstva GZ Bovec je bil sprejet sklep, s katerim se po novem uvaja kot rezervno dodatno alarmiranje članov prostovoljnih gasilskih društev in članov posebne gasilske enote za visokogorje Gamsi preko sistema ASK. Tako bodo po novem poleg alarma preko pozivnikov iz ReCO Nova Gorica, hkrati obveščeni člani tudi preko SMS klicev. Vse člane obveščamo, da si navodila oziroma številke, ki bodo prispele na vaše telefone shranite v svoje telefone in se pri svojih poveljnikih društev tudi pozanimate, kako se odzovete na prejet SMS,oziroma klic preko telefona. Hkrati pa vas tudi opozarjamo, da so še vedno pozivi  ReCO  preko pozivnikov uradni in se jih še naprej poslužujete, SMS klici pa so kot dodatna vrednost alarmiranja in obveščanja o aktualnostih v naši zvezi in društvih.

 

Poveljstvo GZ Bovec